Fullständiga villkor

Fullständiga villkor Stall Ofcourse AB/Ofcourse KB (”Stall Ofcourse”) – 2022-11-25

1 Standardvillkor

Dessa villkor gäller som standardvillkor för Stall Ofcourse AB/Ofcourse KB (”Stall Ofcourse”). Villkoren reglerar bland annat avtalsförhållandet mellan andelsägare och Stall Ofcourse. Dessa villkor gäller även användare som registrerar ett konto på Stall Ofcourses hemsida. Dessa villkor är gällande från och med ovan angivet datum.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ska dessa villkor och den information som därutöver går att finna på Stall Ofcourse hemsida, uttömmande reglera vad som gäller mellan andelsägare och Stall Ofcourse.

2 Syfte

Stall Ofcourse affärsidé är en administrativ tjänst som ska bedriva tävling, avel, köp- och försäljning av hästar, liksom därigenom förenlig verksamhet. Stall Ofcourse tillhandahåller sakkunnig andelsadministration, informationsdelning, marknadsföring och uppdrag, med hästen i fokus.

3 Delägare, andelar

I Stall Ofcourse ingår Stall Ofcourse AB, som komplementär och betalningsansvarig för bolagets skulder. Komplementären bestämmer ensam över bolagets skötsel och all dess verksamhet. I övrigt finns det ett antal kommanditdelägare vilket kan vara privatpersoner eller företag, det vill säga passiva näringsidkare som endast har skyldighet att erlägga registrerad grundinsats och tilläggsinsats enligt deras ägda procentsats, enligt vad som närmare anges nedan. Kommanditdelägare måste ha fyllt 18 år och vara myndiga. Nyemissioner registreras i bolaget.

Andelsägare är införstådda med att hästarna gentemot Svensk Travsport (ST) ägs antingen av Stall Ofcourse AB eller Ofcourse KB och fördelas mellan andelsägare via stallofcourse.se, där andelsägare förbinder sig att varje månad täcka eventuellt underskott. Tecknande av andelar är oåterkalleligt av andelsägare.

4 Betalning

För varje häst görs en sammanställning en gång per månad av intäkter och kostnader avseende föregående månad. Denna sammanställning aviseras andelsägarna via mail och varje andelsägare förbinder sig att erlägga det månatliga fakturabeloppet, via så kallat autogiro. Stall Ofcourse debiterar samtidigt de kostnader bolaget kommit överens om med andelsägarna gällande administration och försäkringar (läs mer nedan). Det åligger andelsägaren att omgående tillhandahålla motsvarande belopp på angivet konto. Om full betalning ej inkommit efter tio dagar utgår dröjsmålsränta om 16 procent från förfallodagen, dock minst med 150 kronor.

5 Utbetalning

Månadsvis sammanställs intäkter hänförliga till respektive häst och och fördelas på de andelar till respektive häst. Överskott utbetalas till respektive andelsägare. Någon annan rätt till resultat, inkomst eller avkastning för bolaget föreligger inte för andelsägarna. Varje andelsägare deklarerar för sin andel av årsresultatet för respektive häst.

6 Överlåtelse

Andelsägare kan, efter godkännande av Stall Ofcourse, överlåta sin andel, vilket också kan innebära byte av bolagsman. Godkänns överlåtelsen friskrivs tidigare andelsägare ansvar för framtida betalningar/vinster som kommer debiteras andelen. Överlåtelse kan endast ske i samband med månadsskifte och ska göras via blanketten ”överlåtelse”.

Överlåtelse kan ej ske till person i konkurs eller som står under förvaltare eller är omyndig.

Avlider andelsägare och andelen ingår i dennes dödsbo upptas både en tillgång och beräknad skuld för att utfästa tilläggsinsatser. Dödsbodelägarna kan sälja eller efterskänka andelen vid (kommande) månadsskifte.

7 Försäljning av andel

Andelsägare som önskar sälja andel genom Ofcourse KB:s förmedling ska skicka in blanketten ”överlåtelse” för att ge Stall Ofcourse uppdraget. Säljaren ska antingen ange lägsta pris, alternativt skriva i beloppet noll (0) vilket då innebär högsta bud. Andelen kan då i) Antingen säljas till högstbjudande ii) Återköpas av Stall Ofcourse för noll kronor efter två kalendermånader om inget bud inkommit från det datum blanketten ”överlåtelse” ankomstregistrerades hos Stall Ofcourse. Andelen säljs till högsta bud, och överlåtelse kan ske vid nästa månadsskifte efter att blanketten ”överlåtelse” registrerats hos Stall Ofcourse. OBSERVERA att Stall Ofcourse äger rätten att besluta om att utlysa HELA hästen till försäljning på travera.nu i det fall att andelarna i en häst inte har funnit nya andelsägare efter ytterligare en månad, det vill säga tre månader efter att att blanketten ”överlåtelse” av andelen ankomstregistrerades hos Ofcourse KB.

8 Pantsättning

Varje andelsägare pantsätter sin andel till förmån för bolaget och/eller komplementären som säkerhet för de förpliktelser som varje andelsägare har att fullgöra enligt andelsbolaget. Om andelsägare inte erlägger betalning för tilläggsinsatser kommer betalningspåminnelse skickas via email eller brev. Efter 30 dagar har Stall Ofcourse rätten att försälja pantsatt andel för att täcka kostnader, samt överlämna ärendet till inkasso, utmätning, betalningsförläggande eller stämning. I första hand sker möjligheten till övriga andelsägare i aktuell häst under 15 dagar, därefter via Stall Ofcourse hemsida i 15 dagar, priset är satt till högstbjudande alternativt befintlig skuld för andelsägaren. Inkommer inga bud under dessa 30 dagar äger Stall Ofcourse rätten att försälja HELA hästen på auktionssiten travera.nu, vilket ombesörjs av Stall Ofcourse som erhåller fem (5) procent av försäljningsbeloppet, eller minst 1.000 kronor.

9 Tränarens uppdrag

Hästen placeras hos tränare (som ska godkännas av Stall Ofcourse) som anses ha kunskap, förmåga och förtroende att förädla, tävla, avla, utbilda respektive häst som därmed ska kunna avyttras med vinst. Andelsägarna ger tränaren fullt förtroende att efter bästa förmåga förädla hästen. Vid större veterinära ingrepp (exempelvis kastration eller operation lösa benbitar) ska andelsägarna informeras av Stall Ofcourse och inhämta godkännande av minst 50 procent av andelsägarna. Måste akuta beslut tas överlämnar andelsägarna detta till Stall Ofcourse, men är fortsatt medvetna om att kostnaden för eventuellt ingrepp fördelas mellan andelsägarna. Kvalificerad majoritet (80 procent av andelsägarna) krävs för tränarbyte, vilket också måste godkännas av Stall Ofcourse.

10 Stallpseudonym

Stall Ofcourse ger möjlighet till stallpseudonym, kostnaden registreras på andelsägarna via registreringsavgift, alternativt på respektive häst via månadsavräkning. Stallpseudonymen måste (enligt regler från Svensk Travsport) starta med ”Stall” eller ”Team” och måste innehålla Ofcourse.

11 Hästägarkort & Hederspriser

Stall Ofcourse kommer fördela de hästägarkort som erhålls för varje häst. Hederspriser fördelas mellan de andelsägare enligt en lottad ordning (efter procentantal) som tillhandahålls av Ofcourse. Hederspriser inkomna till Stall Ofcourse (från tävling eller ceremonier) lottas dessa ut bland samtliga andelsägare (efter procentantal) i aktuell häst.

12 Extern försäljning av häst

Vid försäljning av häst externt gäller kvalificerad majoritet, det vill säga 80 procent av andelsägarna ska acceptera för att försäljning ska genomföras. Hästen kommer därefter läggas ut till försäljning på auktionssiten travera.nu, ombesörjt av Stall Ofcourse som erhåller fem (5) procent av försäljningsbeloppet, eller minst 1.000 kronor.

13 Bolagsmannamöte

Stall Ofcourse anordnar en gång varje år bolagsmannamöte, till vilken alla bolagsmän är välkomna. Kallelse ska ske via internet minst 30 dagar före utlyst bolagsmannamöte.

14 Försäkringar

Stall Ofcourse erbjuder att försäkra hästarna via Agria till önskat eller av Stall Ofcourse uppskattade värde. Försäkringskostnaden faktureras respektive delägare/kommisionär årligen.

15 Insatslopp

Alla svenskfödda travhästar ska anmälas till klassiska lopp för två-, tre- och fyraåringar. Varmblodiga hästar anmäls automatiskt till lopp ingående i Premiechansen. Stall Ofcourse har rätt att i samråd med hästens tränare avgöra vilka lopp hästen ska anmälas till utöver dessa. Vid kvalificerad majoritet, det vill säga 80 procent av andelsägarna, inkommer med önskemål om anmälan till insatslopp kommer detta genomföras av Stall Ofcourse för aktuell häst.

16 Kommunikation

Andelsägare har ansvar för att uppdatera sin mailadress, telefonnummer och postadress. Stall Ofcourse kan komma att meddela andelsägare via mail, SMS, brev eller hemsidan www.stallofcourse.se.

17 Ändring

Ändring av bolagsavtalet under löpande avtalsperiod kan endast ske på initiativ av Stall Ofcourse.

18 GDPR

Stall Ofcourse lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Stall Ofcourse är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och behandlas om andelsägare för att kunna tillhandahålla tjänsten. När andelsägare registrerar ett konto på Stall Ofcourse hemsida godkänner denna till att den delar sina personuppgifter med Stall Ofcourse och att Stall Ofcourse får samla in och behandla personuppgifterna på det sätt som beskrivs nedan.

Personuppgifter, såsom exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer och epostadress, som lämnats i samband med registrering till Stall Ofcourse tjänst eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande med Stall Ofcourse eller vid kontakt med Stall Ofcourse, behandlas för att Stall Ofcourse ska kunna genomföra verksamheten och fullgöra, eller ingå, avtal som hänför till verksamheten samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. För att Stall Ofcourse ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren krävs det att Stall Ofcourse kan tillhandahålla och administrera tjänsten. Stall Ofcourse behandlar därför även personuppgifter vid kommunicering av väsentlig administrativ information, såsom vid förändringar av villkoren, besvarande av frågor inkomna till kundtjänst eller andra supportärenden etcetera. Stall Ofcourse behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen och kommer att minimera behandlingen så långt möjligt.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring av kampanjer, riktad reklam, inbjudningar till evenemang, produkterbjudanden, nyhetsbrev, med mera. Sådan behandling av personuppgifter görs endast efter andelsägares samtycke, som angivits vid registrering av andelsägares konto. Andelsägaren har rätt att när som helst återkalla detta samtycke genom meddelande till Stall Ofcourse på email: kundtjanst@stallofcourse.se. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Stall Ofcourse säljer inte och lämnar inte ut andelsägares personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan andelsägarens uttryckliga samtycke.

De personuppgifter och bankkontouppgifter som lämnas behandlas för bokföringsändamål kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1990:1078). Gallring kommer att ske vartannat år.

Mottagare av personuppgifterna kommer bland annat att vara anställd personal hos Stall Ofcourse, i den utsträckning det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och fullgöra Stall Ofcourse förpliktelser mot andelsägare enligt villkoren, vilket varierar med roll samt ansvarsområde och kommer att begränsas så långt möjligt. Stall Ofcourse kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra innehavare av konton på Stall Ofcourse hemsida för att kunna tillhandahålla tjänsten. Stall Ofcourse kan inte garantera att information som andelsägare själv väljer att dela med annan andelsägare kommer att skyddas. Vid betalning via Stall Ofcourse hemsida kommer betalinformationen endast att hanteras av Stall Ofcourse angivna partners för onlinebetalningar. Personuppgifter kan för ovan angivna ändamål även komma att lämnas ut till andra bolag som Stall Ofcourse samarbetar med för att kunna tillhandahålla tjänsten och fullgöra Stall Ofcourse åtaganden med andelsägare, exempelvis tjänsteleverantörer. Dessa företag får endast behandla personuppgifter i enlighet med Stall Ofcourse instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål eller i strid med lag. Stall Ofcourse kan vidare komma att behöva lämna ut personuppgifter vid förfrågan av tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man, för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt lag. Stall Ofcourse kommer inte att lämna ut andelsägares personuppgifter till annan tredje man utan uttryckligt samtycke från andelsägare.

Stall Ofcourse lagrar inte andelsägares personuppgifter längre tid än vad som är tillåtet enligt lag, praxis och branschnorm, samt för att kunna fullgöra de förpliktelser och avtal Stall Ofcourse har med andelsägare. De uppgifter som andelsägare anger vid registrering av ett konto på Stall Ofcourse hemsida lagras tills att i) andelsägaren begär att kontot raderas, eller ii) kontot har varit inaktivt under 24 månader. Den automatiska gallringen av användarkonton efter 24 månader föregås av ett mailutskick en månad innan detta datum, med information om vad andelsägare behöver göra för att kontot inte ska raderas. Notera att Stall Ofcourse fortsätter lagra den information som krävs för att uppfylla Stall Ofcourse rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen (1990:1078) eller annan tillämplig lag även efter andelsägares användarkonto raderats. Enligt principen om berättigat intresse behåller Stall Ofcourse även viss information, exempelvis namn, adress, e-postadress, om användarkonton som spärrats på grund av att andelsägare brutit mot villkoren eller på annat sätt missbrukat tjänsten.

Andelsägare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Stall Ofcourse har registrerat och hur dessa uppgifter används. Andelsägare har även rätt att begära att Stall Ofcourse rättar felaktiga uppgifter utan onödigt dröjsmål. Andelsägare som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, enligt tidigare avgivet samtycke, ska meddela Stall Ofcourse detta skriftligen enligt ovan.

Andelsägare har därutöver rätt att i vissa fall begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål, begära begränsning av behandling av personuppgifter samt att invända mot behandling av personuppgifter. Andelsägare har även rätt till dataportabilitet enligt vad som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tillhandahållande av personuppgifter är ett krav för att Stall Ofcourse ska kunna tillhandahålla tjänsten och kunna fullgöra, eller ingå, avtal som hänför sig till att fullgöra förpliktelser enligt lag. Om personuppgifter inte tillhandahålls, eller om andelsägare begär radering, begränsning eller invänder mot behandling av personuppgifter på ett sätt som försvårar Stall Ofcourse förpliktelser enligt villkoren, kan inte Stall Ofcourse tillhandahålla tjänsten och Stall Ofcourse har rätt att neka andelsägare användning av tjänsten.

Om andelsägare är missnöjd med Stall Ofcourse behandling av dennes personuppgifter, har den rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

19 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas i förhållande mellan Stall Of Course och andelsägare.

Eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

20 Övrigt

Som kund hos Stall Ofcourse accepterar du att det skapas ett konto på www.stallofcourse.se i ditt namn och personnummer för framtida fakturering. Andelsägare har rätt att avsluta sitt konto hos Stall Ofcourse vid önskemål. Detta görs genom att andelsägaren mailar till kundtjanst@stallofcourse.se och begära att kontot ska upphöra.

Skulle någon bestämmelse i villkoren, eller del därav, vara ogiltig, ska bestämmelsen lämnas utan avseende och övriga bestämmelser i villkoren fortsätta gälla.

Stall Ofcourse förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren.

Version 1:5 gällande från 240215

2024-02-15